WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG JUUL LABS.

Data wejścia w życie: 29 czerwca 2017 r.

1. OŚWIADCZENIE OGÓLNE / WARUNKI UŻYTKOWANIA WITRYNY INTERNETOWEJ

Witryna internetowa www.JUULLabs.pl służy do świadczenia usług elektronicznych przez Juul Labs Poland sp. z o.o. Powiązane treści, aplikacje mobilne (jeśli występują) oraz usługi dostępne na stronie (zwane łącznie „Witryną”) stanowią usługę elektroniczną zarządzaną przez JUUL Labs Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („JUUL Labs”, „nas” lub „my”). Witryna zawiera linki i inne odesłania do stron lub usług podmiotów trzecich, które posiadają własne warunki korzystania z usług i nie są objęte niniejszymi warunkami.

JUUL Labs przyjęła niniejsze Warunki korzystania z usługi, aby poinformować użytkownika o jego prawach i obowiązkach podczas korzystania z Witryny („Warunki korzystania z usług” lub „Warunki”). Niniejsze Warunki korzystania z usług znajdują zastosowanie do korzystania przez użytkownika z naszej Witryny w zakresie usług oferowanych przez Juul Labs, tj. uzyskiwania dostępu do treści udostępnianych na stronie, zakładanie konta użytkownika, rejestracja urządzenia Juul, zarządzanie preferencjami newslettera..

Witryna, w związku z jej rozwojem i udoskonalaniem, może ulegać zmianom i aktualizacjom. Ponadto JUUL Labs może zmienić Warunki korzystania z usług z ważnej przyczyny, jaką może być: (1) konieczność dostosowania Warunków do przepisów prawa dotyczących Witryny lub Produktów, (2) zastąpienie dotychczasowych funkcjonalności Witryby lub dodanie nowych funkcjonalności, (3) aktualizacja wymagań technicznych dotyczących korzystania z Witryny, (4) wprowadzenie przez JUUL Labs nowych Produktów, (5) przeciwdziałanie nadużyciom lub naruszeniom Warunków, (6) aktualizacja danych kontaktowych lub firmowych wskazanych w Warunkach, (7) zmiany dotyczące procedury rejestracji w Witrynie czy (8) konieczność dostosowania Warunków do orzeczenia lub decyzji wydanej przez uprawnioną władzę publiczną. O zmianie Warunków korzystania z usług JUUL Labs powiadomi użytkowników na co najmniej 14 dni przed wejściem takiej zmiany w życie. Powiadomienie nastąpi poprzez komunikat zamieszczony w Witrynie oraz – w przypadku zarejestrowanych użytkowników – poprzez wiadomość wysłaną na podany przez nich adres e-mail. Zmienione Warunki wiążą zarejestrowanych użytkowników, którzy przed wejściem zmiany Warunków w życie nie zrezygnują z konta w Witrynie. Niezależnie od powyższego, zalecamy wszystkim użytkownikom, aby regularnie zapoznawali się z niniejszymi Warunkami korzystania z usług, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami tych warunków.

2. WARUNKI I ZASADY REJESTRACJI KONTA JUUL

Niniejszy dokument stanowi treść umowy między użytkownikiem a JUUL Labs, dotyczącej korzystania z Witryny. Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Witryna jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które ukończyły 18-ty rok życia. Użytkownik może korzystać z Witryny tylko wtedy, gdy zgodnie z polskim prawem może zawrzeć wiążącą umowę z JUUL Labs. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Jakiekolwiek korzystanie z konta za pośrednictwem Witryny przez osoby poniżej 18-go roku życia jest surowo zabronione i stanowi rażące naruszenie niniejszych Warunków.

W naszej Witrynie są prezentowane Produkty dostępne od określonego wieku (w Polsce – od 18 lat), których zakup może podlegać wymaganiom dotyczącym minimalnego wieku zakupu i użytkowania. Bardzo poważnie traktujemy zapobieganie korzystaniu z Produktów przez nieletnich. Produkty nikotynowe JUUL i wszystkie inne produkty nikotynowe nie powinny być nigdy używane przez osoby poniżej wieku uprawniającego do korzystania z nich. Podczas procesu rejestracji zostanie przeprowadzona weryfikacja wieku, aby potwierdzić, że użytkownik jest osobą pełnoletnią (ukończone 18 lat).

Ponadto, żaden produkt nikotynowy typu e-liquid nie powinien być uważany za bezpieczny dla zdrowia. Jeśli użytkownik ma wątpliwości natury zdrowotnej związane z używaniem inhalatorów nikotyny lub Produktów JUUL lub innych, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem. Wdychanie e-pary z Produktów JUUL może pogorszyć istniejące wcześniej choroby układu oddechowego lub serca. Ponadto, przyjmowanie nikotyny, w dowolnym stopniu, może powodować inne stany (takie jak zwiększenie tętna i ciśnienia krwi, zawroty głowy, nudności i ból brzucha). Jeśli użytkownik obecnie nie korzysta z produktów zawierających nikotynę, zalecamy, aby nie rozpoczynał on korzystania z takich produktów.

UWAGA: Produkty JUUL zawierają nikotynę, która jest substancją bardzo uzależniającą. Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie pić. Trzymać poza zasięgiem dzieci i zwierząt. W razie przypadkowego kontaktu z oczami lub ze skórą skontaktować się z lekarzem.

Użytkownik może utworzyć konto użytkownika wypełniając przeznaczony do tego formularz, podając swoje imię, nazwisko datę urodzenia oraz adres e-mail. Utworzenie konta jest możliwe tylko po pozytywnej weryfikacji wieku użytkownika. Po utworzeniu konta użytkownik musi utworzyć identyfikator i hasło użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nigdy nie udostępniać swojego identyfikatora użytkownika ani hasła żadnej innej osobie z jakiegokolwiek powodu – chyba, że udostępnienie takich danych jest wymagane przez prawo. Użytkownik zobowiązuje się, że tylko on będzie korzystał z konta. Użytkownik zobowiązuje się natychmiast skontaktować się z JUUL Labs w przypadku, gdy dowie się o nieautoryzowanym dostępie do swojego konta. Użytkownik zobowiązuje się nie zakładać więcej niż jednego konta.

3. ZAMKNIĘCIE KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia kont użytkowników w związku z zakończeniem działalności Witryny, o czym powiadomimy użytkowników z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez komunikat w Witrynie oraz poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail podany w związku z rejestracją.

Zastrzegamy sobie również prawo do zawieszenia lub usunięcia konta użytkownika z ważnego powodu, jakim może być stwierdzenie rażącego naruszenia Warunków przez użytkownika, naruszenie zakazu dostarczania treści bezprawnych lub ponawiające się inne naruszenia niniejszych Warunków. Ważnym powodem usunięcia konta może być również brak aktywności użytkownika na tym koncie (brak logowania się do konta) przez ostatnie 12 miesięcy (tzw. „martwe konto”).

O zawieszeniu lub usunięciu konta użytkownik zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości wysłanej na adres e-mail przypisany do konta, wraz ze wskazaniem przyczyny.

Jeśli konto użytkownika zostanie zawieszone lub usunięte, użytkownik może zażądać przywrócenia konta, kontaktując się z JUUL Labs np. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Witrynie. Użytkownikowi zabrania się otwierania kont alternatywnych.

Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować (usunąć) swoje konto w Witrynie, bez konieczności podania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się z nami elektronicznie lub listownie za pomocą danych kontaktowych dostępnych na Witrynie lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

4.4. KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA KONTA WWW.JUULLABS.PL

W związku z utworzeniem konta, użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia elektroniczne lub inną komunikację bezpośrednio dotyczącą Witryny (np. powiadomienia o zmianie Warunków, powiadomienia dotyczące zawieszenia lub zamknięcia konta). Taka korespondencja elektroniczna będzie wysyłana na adres e-mail podany podczas rejestracji i/lub adres e-mail powiązany z kontem użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania korespondencji, dezaktywując swoje konto.

5. KORESPONDENCJA ELEKTRONICZNA – KORESPONDENCJA MARKETINGOWA

Podając swój adres e-mail i subskrybując biuletyn JUUL Labs, użytkownik oświadcza, że jest w wieku uprawniającym do otrzymywania takich wiadomości (tj. ukończone 18 lat) i będzie otrzymywał korespondencję elektroniczną oraz wyraża zgodę na otrzymywanie marketingowej korespondencji elektronicznej od JUUL Labs na adres e-mail podany podczas w związku z subskrypcją.

Podany adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie przez JUUL Labs i nie będzie sprzedawany, udostępniany ani w inny sposób ujawniany innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w naszej Polityce prywatności. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych ofert w dowolnym momencie, wypełniając wniosek o anulowanie subskrypcji, korzystając z opcji rezygnacji z subskrypcji lub kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych dostępnych na Witrynie.

6. KOMUNIKACJA Z JUUL LABS, ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI BEZPRAWNYCH

Klientów i odwiedzających zachęca się do przesyłania komentarzy lub innych informacji do JUUL Labs za pośrednictwem www.JUULLabs.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników w ramach korzystania z Witryny treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać do JUUL Labs treści, które są niezgodne z prawem, wulgarne, zawierają pogróżki lub oszczerstwa, naruszają prywatność, naruszają prawa własności intelektualnej lub w inny sposób są krzywdzące dla osób trzecich, zawierają wirusy, są wysyłane w ramach kampanii politycznych, stanowią zachęty handlowe, ani też tzw. „listów łańcuszkowych” lub treści marketingowych. Użytkownik zobowiązuje się nie używać fałszywego adresu e-mail, nie podszywać się pod inną osobę lub podmiot ani nie wprowadzać w błąd JUUL Labs co do pochodzenia wiadomości. Korespondencja naruszająca ograniczenia niniejszego ustępu stanowi naruszenie niniejszych Warunków korzystania z usługi i może skutkować zamknięciem konta użytkownika.

7. PODRÓBKI

Walka z nieautoryzowaną sprzedażą i podrabianiem towarów stanowi długoterminowe zobowiązanie w zakresie zapewnienia jakości i obsługi, które JUUL Labs traktuje poważnie. Radzimy konsumentom zachować ostrożność przy zakupie produktów od nieautoryzowanych sprzedawców, ponieważ jakość, niezawodność i bezpieczeństwo tych produktów są niepewne, a w niektórych przypadkach mogą narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo, które nie występuje w przypadku oryginalnych produktów JUUL Labs.

Więcej informacji na temat autoryzowanych sprzedawców można znaleźć na naszej stronie wymieniającej lokalizacje autoryzowanych sprzedawców; użytkownicy mogą też skontaktować się z działem wparcia JUUL Labs. Każdy Produkt zakupiony poza naszą wyłączną siecią sprzedaży może być podrabiany i nie jest objęty naszą gwarancją, która jest włączona do niniejszych Warunków korzystania z usługi poprzez odniesienie. JUUL Labs nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za jakiekolwiek Produkty zakupione poza naszą siecią Autoryzowanych Sprzedawców.

JUUL Labs nie udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z zakupem podrobionych produktów ani nie udziela zwrotu pieniędzy z tytułu takich zakupów.

8. ŁĄCZA STRON TRZECICH

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do serwisów stron trzecich. Umieszczenie takich łączy nie oznacza, że JUUL Labs popiera takie witryny lub ich treści. Jeśli użytkownik zdecyduje się na dostęp do takich witryn stron trzecich, robi to na własne ryzyko. Do witryny strony trzeciej mogą mieć zastosowanie odmienne warunki użytkowania.

9. OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy i chronimy dane osobowe użytkowników, które użytkownik może udostępniać za pośrednictwem naszej Witryny, kliknij w tym miejscu, aby zapoznać się z Polityką prywatności naszej Witryny. Należy pamiętać, że JUUL Labs zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki prywatności.

11. ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

Niniejsza Witryna zawiera znaki towarowe, znaki usługowe, logo, tekst, oprogramowanie, pliki, grafiki, zdjęcia, obrazy, wzory, muzykę, wideo i dane, które są własnością JUUL Labs, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców. Niniejsza Witryna może również zawierać znaki towarowe, znaki usługowe, logo, tekst, oprogramowanie, pliki, grafiki, zdjęcia, obrazy, wzory, muzykę, wideo i dane innych stron trzecich. Wszystkie te znaki towarowe, znaki usługowe, logo, tekst, oprogramowanie, pliki, grafika, zdjęcia, obrazy, wzory, muzyka, wideo i dane są własnością ich właścicieli, a użytkownik nie może korzystać z nich ich bez uzyskania uprzedniej zgody stosownego podmiotu uprawnionego, chyba że korzystanie następuje w ramach uprawnienia wynikającego z przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności dotyczącego dozwolonego użytku utworów. Niniejsza Witryna i wszystkie jej treści są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi i innymi prawami Rzeczypospolitej Polskiej.

12. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW Z NINIEJSZEJ WITRYNY

Witryna i powiązane treści są oferowane wyłącznie w celach informacyjnych. Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby aktualizować i korygować treści Witryny, nie gwarantujemy jednak, że są one aktualne. Materiały zawarte na Witrynie mogą zawierać nieścisłości i omyłki pisarskie. Nie mamy obowiązku sprawdzania treści przekazywanych do Witryny przez użytkownika lub inne osoby. Mamy prawo, według własnego uznania, do odmowy opublikowania lub edycji przesłanych treści, w szczególności gdy zawierają one treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszają interesy JUUL Labs. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania treści z wyżej wskazanych powodów.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ponosimy odpowiedzialność wobec użytkownika za spowodowane przez nas szkody. W szczególności, jeśli nie zastosujemy się do niniejszych Warunków, będziemy odpowiedzialni za szkody poniesione przez użytkownika, będące skutkiem naruszenia przez nas niniejszej umowy lub niedołożenia przez nas należytej staranności.

W przypadku użytkowników niebędących konsumentami (tj. użytkowników, którzy korzystają z Witryny lub nabywają Produkty w celu biznesowym, tj. bezpośrednio związanym z ich działalnością gospodarczą lub zawodową) nasza odpowiedzialność wobec takiego użytkownika jest wyłączona w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo.

Dostarczamy wyłącznie produkty do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użytkownik korzysta z Produktów do celów biznesowych, w stopniu maksymalnie dopuszczonym przez prawo nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika, w szczególności za stratę, utracone korzyści, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, przerwę w działalności gospodarczej lub utratę możliwości biznesowych.

14. REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące Witryny mogą być zgłaszane pisemnie, na adres JUUL Labs (JUUL Labs Poland Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: support@juullabs.pl.

Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych osoby składającej reklamację, przyczynę reklamacji oraz treść żądania.

Reklamacje rozpatrujemy na podstawie postanowień niniejszych Warunków oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiedzi na reklamację udzielamy niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedzi na reklamację udzielamy – w zależności od sposobu wniesienia reklamacji – na piśmie lub pocztą elektroniczną.

15. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Witryny wymagany jest komputer osobisty (PC) lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową. Ponadto, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Witryny, przeglądarka użytkownika powinna akceptować tzw. niezbędne pliki cookies pochodzące z Witryny, służące do utrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz zgodnie z polityką cookies .

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdzielność postanowień: W przypadku stwierdzenia, że jakikolwiek postanowienie niniejszych Warunków korzystania z usług jest nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie usunięte z niniejszych Warunków korzystania z usług i nie wpłynie na ważność lub wykonalność pozostałych Warunków korzystania z usług.

Cesja: Niniejsze Warunki oraz wszelkie prawa i licencje udzielone na ich mocy nie mogą być przekazywane ani cedowane przez użytkownika, lecz mogą być cedowane przez JUUL Labs bez ograniczeń. Wszelkie próby przeniesienia lub cesji z naruszeniem niniejszych Warunków są nieważne. Żadne zrzeczenie się przez JUUL Labs praw w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszej Umowy nie jest skuteczne, o ile nie zostanie dokonane na piśmie.

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszych Warunków i Witryny oraz Produktów można kontaktować się z nami na piśmie lub pocztą elektroniczną za pomocą następujących danych kontaktowych:

JUUL Labs Poland sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 56C
00-803 Warszawa
info@juullabs.pl

Cookie Settings