JUUL LABS, INC.

INSTRUKCJA UŻYWANIA MARKI I ZNAKÓW TOWAROWYCH

JUUL Labs musi mieć pewność, że jej znaki towarowe, wzory handlowe, hasła i marki („Znaki JUUL Labs” lub „Znaki”) są odpowiednio używane na rynku. Jeśli otrzymano pozwolenie na używanie Znaków JUUL Labs, należy postępować zgodnie z niniejszymi wytycznymi („Wytyczne dotyczące Znaków”), które zostały zaktualizowane względem poprzednich wersji i są obecnie dostępne w tym miejscu. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego aktualizowania Wytycznych dotyczących Znaków, a także wszelkich innych wymagań dotyczących korzystania z naszych Znaków. Niewyczerpujący wykaz Znaków JUUL Labs jest dostępny na stronie JUULLabs.pl/tm-list („Wykaz”).

Dla wygody publicznej JUUL Labs zapewnia lokalne / przetłumaczone wersje Przewodnika Znaków Towarowych na naszych różnych stronach internetowych dotyczących poszczególnych krajów. Dla jasności i uniknięcia wątpliwości, Przewodnik Znaków Towarowych (TM Guide) dostępny na JUUL.com/tm-guide jest przewodnikiem operacyjnym i kontroluje, czy istnieją rozbieżności między Przewodnikiem Znaków Towarowych a dowolnymi lokalnymi / przetłumaczonymi wersjami dostępnymi w innych lokalizacjach.

WYMAGANE POZWOLENIE

Na używanie Znaków JUUL Labs wymagane jest pozwolenie, które należy uzgodnić z osobą kontaktową a JUUL Labs. Udzielenie pozwolenia zależy od stosowania się do niniejszych Wytycznych dotyczących Znaków i wszelkich dodatkowych wytycznych przez nas udostępnianych. Korzystanie z naszych logo lub znaków projektowych wymaga pisemnej zgody oraz stosowania się do dodatkowych wytycznych dotyczących korzystania z tych znaków, które należy od nas uzyskać.

JUUL TO NIE RZECZOWNIK . . .

JUUL i inne znaki są markami dla naszych towarów i usług, a nie zwykłymi rzeczownikami i muszą być używane jako marki. Sprawdź Listę poprawności pisowni i wielkich liter w naszych Znakach oraz poprawne określenie ogólne do użycia ze Znakiem.
  • Nazwy rodzajowe powinny być często używane w związku ze Znakami (np. urządzenia JUUL).
  • Nigdy nie należy używać Znaków w formie liczby mnogiej, zamiast tego należy stosować nazwę rodzajową w liczbie mnogiej (np. urządzenia JUUL, a nie JUULe).
  • W przypadku używania Znaków w języku innym niż angielski, Znak nie podlega tłumaczeniu.
  • Nazwy rodzajowe towarów i usług są tłumaczone.

…ANI CZASOWNIKIEM. . .

Rozumiemy, że ludzie mówią guglowanie, gdy mają na myśli korzystanie z wyszukiwarki Google, albo uberowanie, gdy mają na myśli przejazd Uberem. JUUL nie jest czasownikiem i słowo to nie powinno być nigdy używane jako czasownik przy promowaniu naszej firmy lub naszych produktów i usług.

…ANI NAZWĄ FIRMY.

Nazwa naszej firmy to JUUL Labs, a JUUL to nazwa produktu. Odnosząc się do firmy, należy używać pełnej nazwy JUUL Labs.

NIE NALEŻY TWORZYĆ NOWYCH ZNAKÓW ANI MAREK

Nie należy zmieniać Znaków JUUL Labs w żaden sposób ani używać możliwych do zidentyfikowania elementów naszych Znaków do tworzenia nowych znaków, takich jak znaki słowne, logo, hasła, napisy lub znaki projektowe. Podobnie, nie należy tworzyć znaków ani marek, które są myląco podobne do naszych Znaków i nie należy włączać elementów wizualnych naszych marek do własnych marek lub wzornictwa produktu.

INFORMACJA O ZNAKACH

Do informacji prawnej o wszelkich materiałach promocyjnych, które zawierają nasze Znaki należy dołączyć informację o prawach JUUL Labs.

  • W Stanach Zjednoczonych: JUUL® oraz [wstaw dowolne inne Znaki, stosownie do sytuacji, z symbolami Znaków z Wykazu] są znakami towarowymi JUUL Labs, Inc.
  • Poza Stanami Zjednoczonymi: JUUL oraz [wstaw dowolne inne Znaki, stosownie do sytuacji] są znakami towarowymi JUUL Labs, Inc. JUUL jest zarejestrowanym znakiem w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Pracownicy JUUL Labs lub partnerzy posiadający specjalne uprawnienia od JUUL Labs powinni zapoznać się z Podręcznikiem Standardów Marki, aby uzyskać instrukcje dotyczące umieszczania informacji o Znakach w materiałach przeznaczonych do użytku publicznego.

DOSTOSOWYWANIE I TOWARY

Obecnie nie wspieramy ani nie oferujemy produktów dostosowujących do waporyzatorów JUUL i nie udzielamy zgody na używanie Znaków JUUL Labs dla jakichkolwiek produktów dostosowujących lub merchandisingowych.

PRASA I KOMENTARZE

JUUL Labs szanuje prawa innych do komentowania lub odwoływania się do ich produktów i usług w tekście, pod warunkiem, że Znaki są uznawane za nazwy marek, a wszelkie odniesienia są dokładne, uczciwe i nie wprowadzają w błąd.

PREZENTACJA PRODUKTÓW

Obrazy naszych produktów nie powinny być wyświetlane w Państwa materiałach promocyjnych w sposób, który sugeruje wsparcie z naszej strony, pochodzenie lub naszą akceptację, bez naszej pisemnej zgody. W przeciwnym razie, każda taka prezentacja musi być dokonana wyłącznie w celu zapewnienia zgodności reklamowej z naszymi produktami. Państwa oferta musi być zgodna z reklamą i nie może naruszać własności intelektualnej ani innych praw JUUL Labs. Każda prezentacja naszego produktu powinna opierać się na oryginalnej fotografii, a Państwa oferta powinna być reklamowana w sposób zgodny z naszą misją i nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Przy prezentowaniu naszych produktów należy zawsze dołączyć wyraźne wyłączenie odpowiedzialności stanowiące, że Państwa oferta nie została zatwierdzona przez JUUL Labs, Inc. Pracownicy JUUL Labs lub partnerzy posiadający specjalne uprawnienia od JUUL Labs powinni zapoznać się z Podręcznikiem Standardów Marki, aby uzyskać instrukcje dotyczące prezentowania produktów JUUL Labs w materiałach przeznaczonych do użytku publicznego.

WYMAGANIA DODATKOWE

Jakiekolwiek użycie Znaków JUUL Labs lub przedstawienie naszych produktów musi być: uczciwe, dokładne, niewprowadzające w błąd, dopuszczalne, zgodne z misją JUUL Labs i nie może naruszać żadnych przepisów prawa, uregulowań ani praw osób trzecich. Podobnie, nie należy wyświetlać Znaków ani przedstawiać naszych produktów w związku z jakimikolwiek materiałami skierowanymi do osób niepełnoletnich, materiałami niedokładnymi, budzącymi zastrzeżenia, nielegalnymi, wprowadzającymi w błąd lub promującymi oferty będące jedną z tych rzeczy.

Korzystając ze Znaków JUUL Labs, potwierdzacie Państwo, że Znaki i związana z nimi własność intelektualna należy wyłącznie do JUUL Labs i że wszelka wartość firmy wynikająca z używania Znaków należy do JUUL Labs. Zabrania się ubiegania o rejestrację któregokolwiek ze Znaków - w całości, w części lub włączania do większego znaku - w jakimkolwiek urzędzie rejestracji znaków towarowych lub jako część nazwy domeny, nazwy w mediach społecznościowych, nazwy dostawcy lub podmiotu, identyfikacji w Internecie lub podobnych nazwach.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zgody na używanie Znaków lub prezentacji naszych produktów w dowolnym momencie według naszego wyłącznego uznania.

Cookie Settings